No Image

腓立比書:第四章

1 2 3 4 1我所親愛所想念的弟兄們、你們就是我的喜樂、我的冠冕.我親愛的弟...
read more
No Image

腓立比書:第三章

1 2 3 4 1弟兄們、我還有話說、你們要靠主喜樂。我把這話再寫給你們、於我並...
read more
No Image

腓立比書:第二章

1 2 3 4 1所以在基督裏若有甚麼勸勉、愛心有甚麼安慰、聖靈有甚麼交通、心中...
read more
No Image

腓立比書:第一章

1 2 3 4 1基督耶穌的僕人保羅、和提摩太、寫信給凡住腓立比、在基督耶穌裏的...
read more