No Image

耶利米哀歌:第五章

1 2 3 4 5 1耶和華阿、求你記念我們所遭遇的事.觀看我們所受的凌辱。 2...
read more
No Image

耶利米哀歌:第四章

1 2 3 4 5 1黃金何其失光.純金何其變色.聖所的石頭倒在各市口上。 2錫...
read more
No Image

耶利米哀歌:第三章

1 2 3 4 5 1我是因耶和華忿怒的杖、遭遇困苦的人。 2他引導我、使我行在...
read more
No Image

耶利米哀歌:第二章

1 2 3 4 5 1主何竟發怒、使黑雲遮蔽錫安城.他將以色列的華美、從天扔在地...
read more
No Image

耶利米哀歌:第一章

1 2 3 4 5 1先前滿有人民的城、現在何竟獨坐、先前在列國中爲大的、現在竟...
read more