No Image

加拉太書:第六章

1 2 3 4 5 6 1弟兄們、若有人偶然被過犯所勝、你們屬靈的人、就當用溫柔...
read more
No Image

加拉太書:第五章

1 2 3 4 5 6 1基督釋放了我們、叫我們得以自由、所以要站立得穩、不要再...
read more
No Image

加拉太書:第四章

1 2 3 4 5 6 1我說那承受產業的、雖然是全業的主人、但爲孩童的時候、卻...
read more
No Image

加拉太書:第三章

1 2 3 4 5 6 1無知的加拉太人哪、耶穌基督釘十字架、已經活畫在你們眼前...
read more
No Image

加拉太書:第二章

1 2 3 4 5 6 1過了十四年、我同巴拿巴又上耶路撒冷去、並帶着提多同去。...
read more
No Image

加拉太書:第一章

1 2 3 4 5 6 1作使徒的保羅、(不是由於人、也不是藉着人、乃是藉着耶穌...
read more