No Image

以弗所書:第六章

1 2 3 4 5 6 1你們作兒女的、要在主裏聽從父母、這是理所當然的。 2 ...
read more
No Image

以弗所書:第五章

1 2 3 4 5 6 1所以你們該效法 神、好像蒙慈愛的兒女一樣. 2也要憑愛...
read more
No Image

以弗所書:第四章

1 2 3 4 5 6 1我爲主被囚的勸你們、旣然蒙召、行事爲人就當與蒙召的恩相...
read more
No Image

以弗所書:第三章

1 2 3 4 5 6 1因此、我保羅爲你們外邦人作了基督耶穌被囚的、替你們祈禱...
read more
No Image

以弗所書:第二章

1 2 3 4 5 6 1你們死在過犯罪惡之中、他叫你們活過來. 2那時、你們在...
read more
No Image

以弗所書:第一章

1 2 3 4 5 6 1奉 神旨意、作基督耶穌使徒的保羅、寫信給在以弗所的聖徒...
read more