No Image

提摩太後書:第四章

1 2 3 4 1我在 神面前、並在將來審判活人死人的基督耶穌面前、憑着他的顯現...
read more
No Image

提摩太後書:第三章

1 2 3 4 1你該知道、末世必有危險的日子來到。 2因爲那時人要專顧自己、貪...
read more
No Image

提摩太後書:第二章

1 2 3 4 1我兒阿、你要在基督耶穌的恩典上剛強起來。 2你在許多見證人面前...
read more
No Image

提摩太後書:第一章

1 2 3 4 1奉 神旨意、照着在基督耶穌裏生命的應許、作基督耶穌使徒的保羅、...
read more